PMLN6853A Motorola Noise Canceling Behind-The-Head Heavy Duty Headset – TIA4950 approved – VHF/UHF

BEHIND THE HEAD H/DUTY HEADSET/TIA, GCAI

PMLN6853A Motorola Noise Canceling Behind-The-Head Heavy Duty Headset – TIA4950 approved – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

PMLN6853A Motorola Noise Canceling Behind-The-Head Heavy Duty Headset – TIA4950 approved – VHF/UHF available in store ts2.shop

684.33 USD

{g:brand[1]}

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.