HKVN4109A Motorola High-Tier Repeater Capacity Plus Multi Site Feature – Full License Key – VHF/UHF

Cap plus multi site MTR/SLR8000

HKVN4109A Motorola High-Tier Repeater Capacity Plus Multi Site Feature – Full License Key – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

HKVN4109A Motorola High-Tier Repeater Capacity Plus Multi Site Feature – Full License Key – VHF/UHF available in store ts2.shop

1625.69 USD

{g:brand[1]}

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.