Agisoft Metashape Professional – Floating permanent license – Drones

Agisoft Metashape Professional

Agisoft Metashape Professional – Floating permanent license – Drones

New, unused product, available immediately in the online store.

Drones

Cameras & Opticsop

Agisoft Metashape Professional – Floating permanent license – Drones available in store ts2.shop

6985.81 USD

Agisoft

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.