Beam Terra 800 Land Fixed Phone – Satellite Phones

Beam Terra 800 Land Fixed Phone incs. ISD700 Antenna

Beam Terra 800 Land Fixed Phone – Satellite Phones

New, unused product, available immediately in the online store.

Satellite Phones

Electronics > Communications > Telephony > Satellite Phones

Beam Terra 800 Land Fixed Phone – Satellite Phones available in store ts2.shop

1831.00 USD

Beam Communications Pty Ltd

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.