EOTech Vudu 1-6×24 FFP Rifle Scope – SR1 (MRAD) – Optics

This is an optic that feels at home on the AR platform or on a bolt action rifle.

EOTech Vudu 1-6×24 FFP Rifle Scope – SR1 (MRAD) – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

EOTech Vudu 1-6×24 FFP Rifle Scope – SR1 (MRAD) – Optics available in store ts2.shop

1608.85 USD

EOTech

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.